UKA Grading Syllabus - 5th Kyu

Minimum 50 hours training after 6th Kyu. (May contain elements from previous grades)

Suwariwaza katadori

 • Ikkyo
 • Nikyo

Ai hanmi katatedori

 • Nikyo
 • Shihonage
 • Kotegaeshi

Gyaku hanmi katatedori

 • Nikyo
 • Shihonage
 • Uchikaitennage
 • Tenchinage

Shomenuchi

 • Ikkyo
 • Nikyo
 • Iriminage

Yokomenuchi

 • Ikkyo
 • Nikyo
 • Shihonage

Morotedori

 • Ikkyo
 • Nikyo
 • Shihonage