UKA Grading Syllabus - 3rd Kyu

Minimum 60 hours training after 4th Kyu. (May contain elements from previous grades)

Suwariwaza Shomenuchi

 • Gokyo
 • Sotokaitennage

Hanmihandachiwaza gyakuhanmi

 • Ikkyo
 • Nikyo
 • Sankyo
 • Yonkyo
 • Iriminage
 • Kotegaeshi

Aihanmi katatedori

 • Uchi-irimi-tenkan Shihonage
 • Uchiirimitenkan Kotegaeshi
 • Uchiirimitenkan Udekimenage

Shomenuchi

 • Shihonage
 • Sumiotoshi

Yokomenuchi

 • Gokyo
 • Iriminage (jodan / chudan / gedan)
 • Kotegaeshi (jodan / chudan / gedan)

Tsuki (jodan / chudan)

 • Ikkyo
 • Nikyo
 • Sankyo
 • Gokyo
 • Rokkyo

Morotedori

 • Ikkyo
 • Nikyo
 • Sankyo
 • Yonkyo
 • Iriminage
 • Kotegaeshi
 • Udekimenage

Ushirowaza ryotedori

 • Ikkyo
 • Nikyo
 • Sankyo
 • Rokkyo
 • Shihonage
 • Kotegaeshi
 • Udekimenage
 • Kaitennage

Ushirowaza ryokatedori

 • Ikkyo
 • Nikyo
 • Sankyo
 • Rokkyo
 • Shihonage
 • Kotegaeshi
 • Udekimenage
 • Kaitennage

Munedakishime

 • Shihonage
 • Kotegaeshi