UKA Grading Syllabus - 1st Kyu

Minimum 60 hours training after 2nd Kyu. (May contain elements from previous grades)

Katadori menTSUKI

 • Ikkyo
 • Nikyo
 • Sankyo
 • Kotegaeshi
 • Iriminage

Shomenuchi

 • Uchiirimitenkan Shihonage
 • Uchiirimitenkan Kotegaeshi
 • Uchiirimitenkan Udegaramenage

Yokomenuchi

 • Koshinage

Ushirowaza ryokatadori

 • Ikkyo
 • Nikyo
 • Kotegaeshi
 • Kaitennage